My Porfosoor

Recycle Bin
.
HI Guest
1 - کدام گزینه نادرست است؟ ( 5 نمره )
الف) با 3 بار کلیک بر روی یک کلمه یک خط انتخاب می گردد
ب) کلیدهای CTRL+C جهت کپی متن است
ج) کلید های CTRL+A جهت انتخاب کل صفحه می باشد
د) کلیدهای CTRL+P جهت پرینت صفحه می باشد
2 - ctrl+end ( 5 نمره )
الف) به انتهای خط می رود
ب) به انتهای صفحه می رود
ج) به آخرین صفحه می رود
د) به انتهای پاراگراف می رود
3 - فاصله استاندارد بین دو پاراگراف چقدر می باشد؟ ( 5 نمره )
الف) 12pt
ب) 15pt
ج) 1.3
د) 2.5 cm
4 - گزینه زیر چه کاری انجام میدهد؟ ( 5 نمره )
الف) نوشتن متن در پشت صفحه
ب) قرار دادن عکس در پشت صفحه
ج) درج فرمول
د) گزینه الف و ب
5 - گزینه زیر چه عملی را انجام می دهد؟ ( 5 نمره )
الف) رنگ پس زمینه یک شکل
ب) رنگ متن
ج) رنگ کادر دور یک شکل
د) رنگ پس زمینه صفحه
6 - گزینه زیر چه کاری انجام می دهد؟ ( 5 نمره )
الف) هایلایتر
ب) تعیین رنگ متن
ج) تعیین رنگ زمینه
د) تعیین زنگ کادر در جداول
7 - با استفاده از عبارت (2,4-1)چه صفحاتی پرینت گرفته می شوند ( 5 نمره )
الف) 1و2و3و4
ب) 1و2و4
ج) 1و3و4
د) 1و4
8 - شکل زیر معادل کدام یک از کلید های میانبر زیر می باشد؟ ( 5 نمره )
الف) CTRL+SHIFT سمت راست
ب) CTRL+SHIFT سمت چپ
ج) ALT+SHIFT سمت راست
د) ALT+SHIFT سمت چپ
9 - وظیقه پنجره زیر چیست؟ ( 5 نمره )
الف) تنظیم فاصله بین پاراگراف ها
ب) تنظیم فاصله شروع متن تا لبه های کاغذ
ج) تنظیم فاصله بین خطوط
د) تنظیم برگه پرینت
10 - کدام گزینه عمل save as را انجام می دهد؟ ( 5 نمره )
الف) F1
ب) F12
ج) CTRL+S
د) ALT+S
11 - گزینه زیر چه کاری انجام میدهد ( 5 نمره )
الف) درج کاراکترهای ویژه که در کیبورد نمی توان آنان را تایپ نمود
ب) درج فرمول
ج) درج متن پشت صفحه
د) تنظیم فاصله شروع متن تا لبه های کاغذ
12 - گزینه های زیر چه عملی را انجام می دهند؟ ( 5 نمره )
الف) تغییر اندازه فونت
ب) تایپ حروف لاتین در ابعاد بزرگ یا کوچک
ج) تایپ حروف زیر خط زمینه
د) تایپ حروف بالای خط زمینه
13 - کدامیک از گزینه های زیر چند سلول را با هم ادغام می نماید؟ ( 5 نمره )
الف) split cells
ب) split table
ج) border
د) merge cell
14 - گزینه زیر چه کاری انجام می دهد؟ ( 5 نمره )
الف) درج شماره صفحه
ب) درج پاورقی
ج) ایجاد پاصفحه
د) ایجاد سرصفحه
15 - کدامیک از گزینه های زیر عکس را روی متن قرار میدهد؟ ( 5 نمره )
الف) Tight
ب) Top and bottom
ج) In front of text
د) behind text
16 - کدامیک از پسوند های زیر در تمامی نسخه های وورد خوانده میشود؟ ( 5 نمره )
الف) DOC
ب) DOCX
ج) WORD 97-2003 DOCUMENT
د) PDF
17 - گزینه زیر جهت: ( 5 نمره )
الف) مرتب سازی صعودی استفاده میشود
ب) مرتب سازی نزولی استفاده می شود
ج) تغییر جهت متن استفاده میشود
د) جهت نوشتن متن روی اشکال استفاده می شود
18 - کدام یک از کلیدهای ترکیبی زیر جهت تغییر جهت صفحه به کار می رود؟ ( 5 نمره )
الف) ALT+SHIFT
ب) CTRL+SHIFT
ج) CTRL+ALT
د) ALT+SPACE
19 - گزینه زیر چه عملی را انجام می دهد؟ ( 5 نمره )
الف) تعیین اندازه یک عکس
ب) چرخش عکس
ج) محل قرار گرفتن عکس در صفحه
د) بریدن یک عکس
20 - جهت اضافه کردن خط کش به کدام منو می رویم؟ ( 5 نمره )
الف) HOME
ب) INSERT
ج) VIEW
د) PAGE LAYOUT
نام خود را وارد نمایید
میزان تحصیلات خود را وارد نمایید
ایمیل
کد امنیتی را وارد نمایید
سوالات نمره منفی ندارد
آزمون آنلاین پرفسور امتحان وورد word سوالات تستی فنی و حرفه ای مرکز آزمون سوال icdl