My Porfosoor

Recycle Bin
.
HI Guest
1 - گزینه زیر چه کاری انجام میدهد ( 5 نمره )
الف) درج کاراکترهای ویژه که در کیبورد نمی توان آنان را تایپ نمود
ب) درج فرمول
ج) درج متن پشت صفحه
د) تنظیم فاصله شروع متن تا لبه های کاغذ
2 - گزینه زیر چه عملی را انجام می دهد؟ ( 5 نمره )
الف) رنگ پس زمینه یک شکل
ب) رنگ متن
ج) رنگ کادر دور یک شکل
د) رنگ پس زمینه صفحه
3 - شکل زیر معادل کدام یک از کلید های میانبر زیر می باشد؟ ( 5 نمره )
الف) CTRL+SHIFT سمت راست
ب) CTRL+SHIFT سمت چپ
ج) ALT+SHIFT سمت راست
د) ALT+SHIFT سمت چپ
4 - کدام گزینه نادرست است؟ ( 5 نمره )
الف) با 3 بار کلیک بر روی یک کلمه یک خط انتخاب می گردد
ب) کلیدهای CTRL+C جهت کپی متن است
ج) کلید های CTRL+A جهت انتخاب کل صفحه می باشد
د) کلیدهای CTRL+P جهت پرینت صفحه می باشد
5 - کدام گزینه عمل save as را انجام می دهد؟ ( 5 نمره )
الف) F1
ب) F12
ج) CTRL+S
د) ALT+S
6 - گزینه زیر جهت: ( 5 نمره )
الف) مرتب سازی صعودی استفاده میشود
ب) مرتب سازی نزولی استفاده می شود
ج) تغییر جهت متن استفاده میشود
د) جهت نوشتن متن روی اشکال استفاده می شود
7 - با استفاده از عبارت (2,4-1)چه صفحاتی پرینت گرفته می شوند ( 5 نمره )
الف) 1و2و3و4
ب) 1و2و4
ج) 1و3و4
د) 1و4
8 - ctrl+end ( 5 نمره )
الف) به انتهای خط می رود
ب) به انتهای صفحه می رود
ج) به آخرین صفحه می رود
د) به انتهای پاراگراف می رود
9 - کدامیک از پسوند های زیر در تمامی نسخه های وورد خوانده میشود؟ ( 5 نمره )
الف) DOC
ب) DOCX
ج) WORD 97-2003 DOCUMENT
د) PDF
10 - گزینه های زیر چه عملی را انجام می دهند؟ ( 5 نمره )
الف) تغییر اندازه فونت
ب) تایپ حروف لاتین در ابعاد بزرگ یا کوچک
ج) تایپ حروف زیر خط زمینه
د) تایپ حروف بالای خط زمینه
11 - کدامیک از گزینه های زیر چند سلول را با هم ادغام می نماید؟ ( 5 نمره )
الف) split cells
ب) split table
ج) border
د) merge cell
12 - وظیقه پنجره زیر چیست؟ ( 5 نمره )
الف) تنظیم فاصله بین پاراگراف ها
ب) تنظیم فاصله شروع متن تا لبه های کاغذ
ج) تنظیم فاصله بین خطوط
د) تنظیم برگه پرینت
13 - گزینه زیر چه عملی را انجام می دهد؟ ( 5 نمره )
الف) تعیین اندازه یک عکس
ب) چرخش عکس
ج) محل قرار گرفتن عکس در صفحه
د) بریدن یک عکس
14 - کدام یک از کلیدهای ترکیبی زیر جهت تغییر جهت صفحه به کار می رود؟ ( 5 نمره )
الف) ALT+SHIFT
ب) CTRL+SHIFT
ج) CTRL+ALT
د) ALT+SPACE
15 - گزینه زیر چه کاری انجام می دهد؟ ( 5 نمره )
الف) هایلایتر
ب) تعیین رنگ متن
ج) تعیین رنگ زمینه
د) تعیین زنگ کادر در جداول
16 - گزینه زیر چه کاری انجام می دهد؟ ( 5 نمره )
الف) درج شماره صفحه
ب) درج پاورقی
ج) ایجاد پاصفحه
د) ایجاد سرصفحه
17 - کدامیک از گزینه های زیر عکس را روی متن قرار میدهد؟ ( 5 نمره )
الف) Tight
ب) Top and bottom
ج) In front of text
د) behind text
18 - فاصله استاندارد بین دو پاراگراف چقدر می باشد ( 5 نمره )


19 - جهت اضافه کردن خط کش به کدام منو می رویم؟ ( 5 نمره )
الف) HOME
ب) INSERT
ج) VIEW
د) PAGE LAYOUT
20 - گزینه زیر چه کاری انجام میدهد؟ ( 5 نمره )
الف) نوشتن متن در پشت صفحه
ب) قرار دادن عکس در پشت صفحه
ج) درج فرمول
د) گزینه الف و ب
نام خود را وارد نمایید
میزان تحصیلات خود را وارد نمایید
ایمیل
کد امنیتی را وارد نمایید
سوالات نمره منفی ندارد
آزمون آنلاین پرفسور امتحان وورد word سوالات تستی فنی و حرفه ای مرکز آزمون سوال icdl